Privacy-Charter en cookies

1. Inleiding

Het bestaan van een charter inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer benadrukt het engagement van Ethias met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Dit engagement vindt zijn toepassing in de wijze waarop Ethias de persoonsgegevens van haar effectieve of potentiële cliënten verzamelt, gebruikt, overmaakt en bewaart.

2. Verwerking van gegevens die verband houden met de gezonheid en/of andere gevoelige gegevens.

U geeft u toestemming aan Ethias voor de verwerking van gegevens die verband houden met uw gezondheid en deze van de minderjarige kinderen waarover u het ouderlijk gezag uitoefent, evenals voor de verwerking van de andere gevoelige gegevens bedoeld in artikel 9 GDPR en dit, wanneer zij noodzakelijk zijn voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst, voor het beheer ervan, voor het beheer van de schadegevallen waarbij u of uw kinderen zijn betrokken,  alsook voor de strijd tegen verzekeringsfraude. U geeft eveneens uw toestemming voor een eenzijdig medsich onderzoek bij een schadegeval.

Deze gegevens zullen met de grootst mogelijk discretie worden verwerkt en uitsluitend door hiertoe geautoriseerde personen. De verplichtingen van Ethias op dit vlak wordt gedetailleerd in de clausule ‘ Bescherming van de persoonsgegevens’ die u hierna kunt lezen.

Deze toestemming kan op elk ogenblik worden ingetrokken  maar dit zal op geen enkel manier de reeds uitgevoerde verwerkingen van gegevens kunnen ongeldig maken. Bovendien, kan in dit geval, Ethias zich in de onmogelijkheid bevinden om een gevolg te geven aan uw vraag om een contract te sluiten of te worden vergoed voor een schadegeval(len)

3. Bescherming van de persoonsgegevens

Om de nieuwe GDPR-regelgeving ter bescherming van uw persoonsgegevens toe te passen engageert Ethias zich ten volle tot het respecteren van uw rechten ter zake.

Zo verzamelt Ethias, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: beheer van klantenbestanden, risicobeoordeling, contract- en schadebeheer, promotie- en getrouwheidsacties, tevredenheidsonderzoeken, prospectie en profilering, opstelling van statistieken en actuariële studies, uitoefening van verhaal, klachten- en geschillenbeheer, uitvoering van de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en fraudebestrijding.

Ethias verwerkt uw gegevens op basis van de volgende rechtsgronden:
- om te voldoen aan alle wettelijke en bestuursrechtelijke verplichtingen waaraan zij onderworpen is;
- in het kader van de uitvoering van uw overeenkomsten of het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek;
- voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen , waaronder in de eerste plaats:
  * de fraudebestrijding,
  * kennis van haar klanten en prospecten, om hen te informeren over haar activiteiten, producten en diensten,
  * de correcte uitvoering van de door haar verzekerden gesloten overeenkomsten,
  * de bescherming van haar eigen belangen en die van haar verzekerden,

in al deze gevallen ziet Ethias erop toe dat er een billijk evenwicht wordt bewaard tussen deze gerechtvaardigde belangen en het respect voor uw privéleven;
- indien van toepassing, wanneer zij uw toestemming heeft verkregen.

Deze gegevens kunnen zo nodig aan de volgende categorieën van ontvangers worden meegedeeld:
- uw adviseurs (advocaten, deskundigen, raadsgeneesheren ...);
- de medewerkers en adviseurs van Ethias;
- de andere entiteiten van de groep, hun medewerkers en adviseurs;
- de gegevensverwerkers van welke aard dan ook (IT en anderen), en commerciële partners van Ethias;
- alle dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering van overeenkomsten en de afwikkeling van schadegevallen;
- banken, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, makelaars en regelingskantoren;
- overheidsinstanties en -organen (politie, justitie, sociale zekerheid …); 
- de toezichthoudende autoriteiten en de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ons Privacycharter geeft u meer gedetailleerde informatie over de ontvangers in kwestie.

Ethias bewaart uw persoonsgegevens slechts voor de tijd die nodig is voor de verwerking waarvoor ze werden verzameld. Dit houdt in dat de verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de gehele looptijd van uw verzekeringsovereenkomst(en), van de schadegeval(len), de wettelijke verjaringstermijn en eventuele andere bewaartermijnen die door toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegd. De bewaartermijn varieert naargelang de aard van de gegevens en de regelgeving.

U hebt toegang tot uw persoonsgegevens en kunt deze laten verbeteren door middel van een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, gericht aan:

Ethias
Data Protection Officer
Rue des Croisiers 24
4000 Luik
DPO@ethias.be 

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële prospectie en/of direct marketing.

Bovendien biedt de GDPR-verordening u, in bepaalde zeer specifieke gevallen, de mogelijkheid om een beperking van de verwerking te vragen, een kopie van uw gegevens te krijgen (recht op overdraagbaarheid) en te vragen om de gegevens te wissen. Dit recht om gegevens te wissen is echter niet absoluut. Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u naar het Privacycharter dat beschikbaar is op de website www.ethias.be. Iedere klacht kan tot slot worden gericht aan:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

4. Gebruik van cookies

Types van gebruikte cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Dankzij dit bestandje kan de website in kwestie uw navigatievoorkeuren onthouden.

Wij gebruiken twee types van cookies op de website ethias.be, met name :

- Cookies om uw navigatievoorkeuren te onthouden, zoals de taal waarin u onze website tijdens uw laatste bezoek hebt geraadpleegd. Dit eerste type van cookie is slechts actief wanneer u de website ethias.be bezoekt en wordt onmiddellijk verwijderd bij het afsluiten van uw webbrowser. Dit is een zogenaamde ‘session cookie’.
- Cookies om de informatie over uw kenmerkende gegevens te onthouden voor gebruik tijdens een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies zorgen onder meer voor een optimaal surfcomfort, zoals het vooraf invullen van gegevens in formulieren, en bieden de mogelijkheid om persoonlijke boodschappen en aanbiedingen weer te geven. Deze zogenaamde ‘permanente cookies’ blijven op uw toestel tot ze verstrijken of tot ze worden geschrapt.

Hoe cookies uitschakelen?

Wanneer u de cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website ethias.be niet goed werken.

U kunt op ieder moment het opslaan van cookies op uw computer of mobiel apparaat uitschakelen door de privacyinstellingen van uw webbrowser te wijzigen. Hieronder vindt u de te volgen procedure voor de meest courante webbrowsers :

- Internet Explorer: selecteer ‘Browsegeschiedenis verwijderen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze instelling te automatiseren selecteert u ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’ en vinkt u het vakje ‘Browsegeschiedenis verwijderen bij afsluiten’ aan, onder het tabblad ‘Algemeen’.
- Mozilla Firefox: selecteer ‘Recente geschiedenis wissen’ in het menu ‘Extra’ en vink het vakje ‘Cookies’ aan. Om deze parameter te automatiseren klikt u in de menublak op het menu ‘Extra’ en activeert u de optie ‘Geschiedenis nooit onthouden’ in het rolmenu onder ‘Privacy’.
- Google Chrome: selecteer ‘Instellingen’, vervolgens ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Cookies en websitegegevens van derden blokkeren’ aan.
- Safari: klik in het ‘Voorkeuren’-venster op het onderdeel ‘Privacy’ en vink het vakje ‘Altijd’ aan bij ‘Blokkeer cookies’.

Raadpleeg de Help-rubriek van uw webbrowser voor bijkomende uitleg over het verwijderen van cookies.

5. Kinderen

Ethias volgt de Assuralia-gedragscode inzake marketing ten aanzien van jongeren.

Er wordt geen enkele reclame voor een verzekeringsproduct rechtstreeks verstuurd naar kinderen jonger dan 12 jaar.

6. Verspreiding aan derden

Ethias kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen van partners, dienstverleners, onderaannemers of aangestelden, die met Ethias samenwerken voor de levering van diensten of de commercialisering van haar producten.

De persoonsgegevens worden, in principe, niet gedeeld met derden voor marketingdoeleinden, maar enkel om de diensten of producten van Ethias te leveren, te commercialiseren of te optimaliseren.

De betrokkenen worden in ieder geval geïnformeerd telkens wanneer een derde maatschappij vraagt om hun persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden, zodanig dat de betrokkenen kunnen beslissen om het gebruik van hun gegevens door een derde te aanvaarden of te weigeren.

Wanneer wij de persoonsgegevens delen met partners en/of dienstverleners, eist Ethias dat deze laatsten zich ertoe verbinden ons charter na te leven, de gegevens te beschermen en deze enkel voor eigen rekening te gebruiken.

De diensten die door derden worden verleend kunnen betrekking hebben op de verzending van briefwisseling naar onze cliënten, het beheer van de klantgegevens, de evaluatie van de belangstelling van de cliënten voor een product, de realisatie van tevredenheidsenquêtes ...

Ethias kan, overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de persoonsgegevens eveneens delen met andere financiële vennootschappen met het oog op de goede uitvoering van het contract of wanneer het belang van de cliënt dit vereist.

Tot slot zou Ethias, in uitvoering van een wet, verplicht kunnen worden om, in het kader van een juridische procedure of een verzoek van de openbare overheden, persoonsgegevens te verspreiden.

7. Bescherming van de persoonsgegevens

Ethias neemt administratieve, technische en fysieke voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, verkeerd gebruik alsook tegen de niet-toegestane toegang, de verspreiding, de wijziging en vernietiging.

8. Integriteit, bewaring en toegang tot de persoonsgegevens

Ethias zorgt ervoor de integriteit en de juistheid van de persoonsgegevens in haar bezit bij te houden en te bewaren.

De betrokkenen kunnen toegang hebben tot hun gegevens en deze op ieder ogenblik wijzigen, overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving.

De beveiliging van onze gegevens, met inbegrip van de klantengegevens, is belangrijk voor Ethias. Wat de transfer en de opslag van gegevens betreft, conformeren wij ons met de in onze activiteitensector goedgekeurde beveiligingspraktijken. Onze informatie wordt opgeslagen op servers in Europa; wij maken geen gebruik van opslagcentra buiten de Europese Unie.

Wat de internetoperaties betreft, is geen enkele methode in staat absolute veiligheid te bieden. Wij trachten dan ook het best mogelijke veiligheidsniveau in een commercieel kader aan te bieden.

9. De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer: een engagement op schaal van onze onderneming

In een streven om de vertrouwelijkheid en de integriteit van haar gegevens te bewaren heeft Ethias dit engagement meegedeeld aan het voltallige personeel.

Bovendien werd er een Privacy Officer aangesteld, wiens hoofdopdracht erin bestaat toe te zien op de bescherming van de persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke vereisten.